Витяг з процедури ООВ “ВАНТАЖМАШСЕРТ”
ПР.7.13 “Отримання, оцінювання та прийняття рішень щодо скарг та апеляцій”

У разі незгоди з рішеннями ООВ, що прийняті за процедурами оцінки відповідності клієнт може подати письмову апеляцію до ООВ не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. При цьому подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

У разі наявності у клієнта незадоволення (скарги) стосовно дій та/або діяльності ООВ (її персоналу), воно може бути подано до ООВ не пізніше одного місяця після такого випадку.

У разі непорозуміння (наявності спірних питань) на різних етапах процедури оцінки відповідності клієнт може подати відповідне письмове звернення.

Вказані звернення можуть бути подані українською, російською або англійською мовами та в різний спосіб (письмово, усно, особисто, по ел. пошті, телефоном т.і.).

Для розгляду скарг та апеляцій ООВ створює відповідну комісію. Термін розгляду за всіма зверненнями - не більше місяця після їх одержання.

ООВ має офіційно сповістити скаржника/апелянта про отримання скарги або апеляції.

Головою комісії є керівник ООВ або ПКЯ. У разі якщо скарга стосується вказаних осіб, головою комісії призначається особа, що не має відношення до суті скарги.

Рішення щодо розгляду скарги або апеляції, або її розгляд та затвердження можуть проводити особи, що не були залучені до діяльності з оцінкою відповідності, пов’язаною зі скаргою або апеляцією.

Секретарем комісії призначений на постійній основі керівник сектору управління документацією.

Для розгляду апеляції (скарги чи спірного питання) секретар комісії комплектує наступні документи:

- апеляцію (скаргу чи спірне питання) клієнта;

- листування щодо порушеного питання між клієнтом та ООВ;

- відповідні записи на підставі яких виникло питання (протоколи випробувань продукції, рішення, т.і. (за необхідністю);

- технічну документацію на продукцію (за необхідністю);

- зразки або фотознімки продукції (за необхідністю);

- т.і.

Секретар апеляційної комісії в триденний термін від дня видання наказу про створення комісії складає за підписом голови комісії запити клієнту, відповідному підрозділу ООВ, випробувальній лабораторії чи іншій організації щодо надання ними необхідних документів.

Клієнт, підрозділ ООВ, випробувальна лабораторія чи інша організація мають надати документи (відомості) на запит апеляційної комісії в десятиденний термін.

Скаржник/апелянт має право бути заслуханим на засіданні комісії, також Голова комісії може надати слово особам, які брали участь в процедурі оцінки відповідності, та іншим присутнім на засіданні.

Рішення щодо апеляції (скарги чи спірного питання) комісія приймає на закритому засіданні, конфіденційно. Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії, в повному складі.

Протокол засідання комісії веде і підписує її секретар, затверджує голова комісії.

Секретар комісії складає рішення і в письмовій формі за підписом голови комісії доводить до відома апелянта/скаржника (або надсилає рекомендованим листом) та відповідного структурного підрозділу ООВ.

У разі визнання обґрунтованості скарги чи апеляції керівник ООВ визначає необхідні подальші дії для вирішення проблеми та доручає ПКЯ або визначеній особі вжити їх.

Всі матеріали по розгляду апеляції (скарги чи спірного питання), в тому числі листування, протокол, рішення та відомості щодо їх впровадження зберігаються не менше 10 років.

Доступ до процесу розглядання апеляції (скарги чи спірного питання) для клієнта безкоштовний. Витрати, пов’язані з розглядом апеляції, (скарги чи спірного питання) несе кожна із сторін.


Вгору