Технічний огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування)

ТОВ “Карола” є уповноваженою та експертною організацією та має компетентність і відповідні дозволи (декларації) (дивись «Сфера компетентності від Держпраці України») на виконання робіт підвищеної небезпеки, зокрема технічний огляд, випробування (неруйнівний контроль: візуально-оптичний контроль (VT), ультразвуковий контроль (UT), магнітопорошковий контроль (MT), капілярний контроль (PT), та руйнівний контроль (вимірювання твердості), експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Пояснення до видів діяльності:

Технічний огляд - комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами, та випробування устатковання (повний технічний огляд) або тільки з огляду (частковий технічний огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;

Випробування - експериментальне визначення кількісних та/або якісних характеристик устатковання;

Експертне обстеження (технічне діагностування) - комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устатковання з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації (далі - експертне обстеження);

Експертна організація - суб'єкт господарювання, який має дозвіл Держпраці на проведення експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання.

Уповноважена організація - визначений Держпраці суб'єкт господарювання, діяльність якого не пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням, монтажем, налагоджуванням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устатковання, який має дозвіл Держпраці на проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання, а також здійснює науково-технічну підтримку державного нагляду за господарською діяльністю у сфері виробництва і праці, зокрема щодо проведення під час інспектування необхідних контрольних випробувань та огляду устатковання і матеріалів, досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища тощо.