Аудит охорони праці*

Закон України «Про охорону праці» (далі - Закон) визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці та вимагає від роботодавця (Розділ III «Організація охорони праці», стаття 13 «Управління охороною праці та обов'язки роботодавця») створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою « роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, в тому числі: організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів».

За Вашим бажанням, компетентний персонал ТОВ «КАРОЛА» може провести аудит охорони праці Вашого підприємства для забезпечення розуміння керівництвом реального стану системи управління охороною праці як в рамках підготовки до декларування відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки так і в плановому чи позаплановому порядку.

Терміни та визначення понять:

Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Аудит – систематичний, незалежний і задокументований процес отримання доказів аудиту та об’єктивного їх оцінювання, щоб визначити ступінь дотримування критеріїв аудиту.

Критерії аудиту – сукупність політик, методик або вимог, яку використовують як еталон, з яким порівнюють докази аудиту.

Доказ аудиту – протоколи, виклади фактів чи інша інформація, що стосуються критеріїв аудиту та можуть бути перевірені.

* сфера акредитації не розповсюджується на вказану діяльність